Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30281
Title: Pháp luật viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Phan Thảo Nguyên
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Pháp luật viễn thông
Hội nhập kinh tế
Kinh tế quốc tế
Abstract: Pháp luật viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: thể chế pháp lý về viễn thông trong mối tương quan với hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và hiệp định GATS/WTO; Thực tế áp dụng các quy định về kết nối mạng;
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 31 - 35,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 1(225)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31_PHAPLUATVIENTHONG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.