Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30368
Title: Quyền dân sự - chính trị trong hệ thống quyền con người
Authors: Hoàng Văn Hảo
Keywords: Quyền dân sự
Chính trị
Công ước quốc tế
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Vị trí của quyền dân sự - chính trị trong hệ thống quyền con người – Nội dung quyền dân sự - chính trị trong công ước quốc tế 1996: Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết; Công ước quốc tế khẳng định một loại quyền cơ bản mà nếu không có nó thì không thể có các quyền khác ở mỗi con người, đó là “Mỗi người đều có quyền được sống” – Quyền dân sự - chính trị trong pháp luật Việt Nam: Quyền dân tộc tự quyết; Quyền bình đẳng trước pháp luật và quyền được pháp luật bảo vệ; Quyền sống
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 15-22, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 1(117)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15_QUYENDANSUCHINHTRI_TC_SO1_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.