Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30463
Title: Thương lượng và hòa giải- Các phương thức chuyển giao tranh chấp ngoài tố tụng tư pháp
Authors: Nguyễn Trung Tín
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Chuyển giao tranh chấp
Tố tụng tư pháp
Thương lượng
Hòa giải
Abstract: Thương lượng. Hòa giải. Đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của các phương thức thương lượng và hòa giải ở Việt Nam hiện nay
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 47-54,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 1(237)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37_THUONGLUONGVAHOAGIAI_TC_SO1_6_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.