Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30468
Title: Quyền con người – Quá trình hình thành và phát triển
Authors: Lê Minh Thông
Keywords: Quyền con người
Quyền tự quyết dân tộc
Luật nhân quyền
Abstract: Quyền con người trong lịch sử nhân loại – Quyền con người trong thế giới hiện đại – Quyền con người và quyền tự quyết dân tộc
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 13-22, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 2(118)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_QUYENCONNGUOI_TC_SO2_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.