Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30469
Title: Cải cách tư pháp ở Canada, Trung Quốc và Nhật Bản
Authors: Nguyễn Hải Ninh
Authors: Nguyễn Hải Ninh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Cải cách tư pháp
Canada
Trung Quốc
Nhật Bản
Abstract: Quan niệm về tư pháp và vị trí của quyền tư pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước. Mục đích, cách thức và nội dung cải cách tư pháp. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tòa án. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan tư pháp có liên quan
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Format: tr. 84,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 1(237)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 67_CAICACHTUPHAP_TC_SO1_6_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.