Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30472
Title: Công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước trong việc bảo đảm quyền được thông tin của công dân ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Tuấn Khanh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Bộ máy nhà nước
Công dân
Luật hiến pháp
Abstract: Công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước trong việc bảo đảm quyền được thông tin của công dân: quyền được thông tin của công dân về hoạt động của bộ máy nhà nước và các biện pháp bảo đảm từ phía nhà nước; các phương thức thực hiện nghĩa vụ công khai, minh bạch; thực trạng thực hiện nghĩa vụ công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước hiện nay. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 16-22,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 2(238)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_CONGKHAIMINHBACH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.