Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30503
Title: Góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần Đình Hảo
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật thuế
Abstract: Những đạo luật về thuế được ban hành vào đầu những năm 90 ở nước ta đã đánh dấu một bước phát triển, một sự thay đổi về chất trong pháp luật về thuế. Hệ thống các qui định pháp luật về thuế đã được hình thành và từng bước được hoàn thiện nhằm đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi khách quan của việc chuyển sang nền kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 44-49, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 2(118)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44_GOPPHANHOANTHIENPHAPLUAT_TC_SO2_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 901,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.