Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30570
Title: Giám sát hệ thống tư pháp: những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Phan Trung Lý
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Giám sát hệ thống
Hệ thống tư pháp
Abstract: Cơ sỏ lý luận của giám sát hệ thống tư pháp. Thực chất hoạt động và giám sát tư pháp của Quốc hội, các cơ quan quốc hội, Đoàn đại biểu quốc hội và Đại biểu quốc hội. Kiến nghị
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 11-14,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 3(251)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_GIAMSATHETHONGTUPHAP_TC_SO3_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 960,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.