Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30579
Title: Hiến chương ASEAN và vấn đề xây dựng cơ quan nhân quyền ASEAN
Authors: Trịnh Hải Yến
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Hiến chương
ASEAN
Cơ quan nhân quyền
Abstract: Một số nguyên tắc trong xây dựng cơ quan nhân quyền ASEAN. Cơ cấu tổ chức. Chức năng và quyền hạn. Hợp tác với các cơ quan nhân quyền quốc tế và khu vực khác. Đánh giá khả năng phát triển của cơ quan nhân quyền ASEAN trong tương lai
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 73-83,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 3(251)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 73_HIENCHUONGASEAN_TC_SO3_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.