Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30583
Title: Dân chủ và giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Mạnh Bình
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Dân chủ
Quyền lực nhà nước
Abstract: Dân chủ và quyền lực nhà nước. Giám sát của nhân dân đối với việc thực thi quyền lực nhà nước là một trong những biện pháp thực thi nền dân chủ.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 11-18,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 4(252)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_DANCHUVAGIAMSATXAHOI_TC_SO4_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.