Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30589
Title: Nhận thức chung về tình huống bất thường trong xã hội do những yếu tố tự nhiên gây ra
Authors: Lại Ngọc Hải
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quản lý xã hội
Tình huống bất thường
Abstract: Electronic Resources
Quan điểm về tình huống bất thường xã hội và tình huống bất thường trong xã hội do tác động của những yếu tố tự nhiên gây nên. Bản chất, dặc điểm, nội dung, hình thức thể hiện, khả năng, mức độ, chiều hướng và hệ quả của tình huống bất thường trong xã hội do tác động của những yếu tố tự nhiên. Phát triển bền vững - giải pháp của con người với các tình huống bất thường trong xã hội do tác động của những yếu tố tự nhiên
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 65-69,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 4(252)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 65_NHANTHUCCHUNGVETINHHUONG_TC_SO4_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.