Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30659
Title: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại tại tòa án: những vấn đề đặt ra vho việc hoàn thiện bộ luật Tố tụng dân sự
Authors: Nguyễn Thị Hoài Phương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Kinh doanh thương mại
Giải quyết tranh chấp
Tòa án
Luật tố tụng dân sự
Abstract: Các biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể áp dụng trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại. Yêu cầu đối với việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giả quyết tranh chấp kinh doanh thương mại. Các vấn đề đặt ra cho việc hoàn thiện các quy định về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Bộ luật tố tụng Dân sự
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 74-79,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 3(263)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 74_APDUNGBIENPHAPKHANCAP_TC_SO3_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.