Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30662
Title: Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Hiến pháp
Nhà nước pháp quyền
Hội nhập quốc tế
Abstract: Nhà nước pháp quyền-giá trị văn hóa chung của nhân loại. Những khó khăn, vướng mắc và lực cản của quá trình cải cách, đổi mới theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền đối với các thiết chế thuộc hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Sửa đổi, bổ sung hiến pháp 1992 đáp ứng công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 3-13,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 4(264)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_SUADOIBOSUNGHIENPHAP_TC_SO4_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,67 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.