Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30674
Title: Tác động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến quyền hành pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Nguyễn Trung Tín
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Kinh tế thị trường
Quyền hành pháp
Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Abstract: Các đặc điểm của nền kinh tế thị trường và quyền hành pháp ở nước ta. Xây dựng bộ máy hành pháp trong nhà nước pháp quyền xã hộ chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế thị trường.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 8-12,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 5(265)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8_TACDONGCUAKINHTETHITRUONG_TC_SO5_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.