Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30685
Title: Một số quan điểm cần quan tâm khi ban hành luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
Authors: Phạm Thị Giang Thu
Nguyễn Ngọc Lương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tổ chức tín dụng
Abstract: Nguyên tắc xây dựng luật. Những vấn đề cụ thể: về phạm vi điều chỉnh của luật các tổ chức tín dụng; Về một số khái niệm cơ bản cần được định nghĩa trong luật; Tổ chức quản trị và điều hành tổ chức tín dụng; Về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng; Vấn đề phá sản của tổ chức tín dụng; Vấn đề kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 3-10,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 6(266)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_MOTSOVANDECANQUANTAM_TC_SO6_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.