Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30686
Title: Một số ý kiến về thi hành án tử hình trong dự thảo luật thi hành án hình sự
Authors: Phạm Văn Beo
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Án tử hình
Luật hình sự
Abstract: Về hình thức thi hành án tử hình. Về việc hiến xác, mô, bộ phận cơ thể của người bị thi hành án tử hình. Việc cho nhận xác của người bị thi hành án tử hình.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 11-18,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 6(266)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_MOTSOYKIENVETHIHANH_TC_SO6_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.