Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30702
Title: Pháp luật quốc tế về chống mại dâm và buôn bán phụ nữ
Authors: Nguyễn Trung Tín
Keywords: Công ước quốc tế
Tội buôn bán người
Tội bóc lột nghề mại dâm
Quyền trẻ em
Quyền bình đẳng giới tính
Abstract: Khái quát chung về các điều ước quốc tế và các văn bản quốc tế khác --Công ước quốc tế về trừng trị việc buôn bán người và bóc lột nghề mại dâm của người khác năm 1949 (có hiệu lực ngày 25 tháng 7 năm 1951) -- Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979 -- Công ước về quyền trẻ em năm 1989.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 53-60, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 4 (120)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53_PHAPLUATQUOCTE_TC_SO4_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.