Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30715
Title: Một số vấn đề lý luận về quan hệ lao động và sự điều chỉnh pháp luật quan hệ lao động
Authors: Phạm Công Trứ
Keywords: Luật lao động
Quan hệ lao động
Abstract: Quan hệ lao động nhìn dưới góc độ lịch sử -- Quan hệ lao động nhìn dưới góc độ đối tượng điều chỉnh của Luật lao động -- Quan hệ lao động-một loại quan hệ đặc biệt: Quan hệ lao động là một quan hệ vừa mang tính chất kinh tế, vừa mang tính chất xã hội; Quan hệ lao động là quan hệ vừa thống nhất vừa mâu thuẫn; Quan hệ lao động là quan hệ vừa bình đẳng, vừa không bình đẳng; Quan hệ lao động là quan hệ vừa mang tính chất cá nhân, vừa mang tính chất tập thể; Quan hệ lao động là quan hệ vừa cụ thể, vừa trìu tượng
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 15-24, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998 .Số 6(122)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15_MOTSOVANDELYLUAN_TC_SO6_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.