Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30720
Title: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua hoạt động đăng ký kinh doanh
Authors: Phạm Quý Tỵ
Keywords: Doanh nghiệp tư nhân
Đăng ký kinh doanh
Luật doanh nghiệp
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Abstract: Trình bày ý nghĩa của việc đăng ký kinh doanh. Khái quát việc đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn theo Luật doanh nghiệp của Pháp luật Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp về quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua hoạt động đăng ký kinh doanh.
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 3-11, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 7(123)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_QUANLYNHANUOCDOIVOI_TC_SO7_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 689,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.