Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30722
Title: Vài nét giới thiệu về nguồn gốc lịch sử của Luật dân sự Nhật Bản
Authors: Machiatsu Kaino
Keywords: Nguồn gốc lịch sử
Lịch sử Nhật Bản
Luật dân sự
Abstract: Electronic Resources
Bài này sẽ đề cập một cách rất tóm tắt về một vài vấn đề của Luật dân sự Nhật Bản và mục đích chính là nhằm vạch ra những đặc tính chính của Luật dân sự Nhật Bản từ cơ sở lịch sử của nó. Có thể những bình luận về vai trò của luật trong tiến trình hiện đại hóa xã hội Nhật Bản, điều này có thể giúp để giải thích các đặc trưng lớn nhất của pháp luật Nhật Bản đương đại và đóng góp vào sự phát triển thêm các hướng khoa học hơn để nghiên cứu so sánh luật.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 57-61, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 2(81)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57_VAINETGIOITHIEUVE_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.