Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30743
Title: Vấn đề hoàn thiện chế định trách nhiệm kỷ luật hành chính
Authors: Vũ Thư
Authors: Vũ Thư
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Dân sự
Kỷ luật hành chính
Abstract: Khái quát một số vấn đề lý luận về trách nhiệm kỷ luật (TNKL) và vi phạm kỷ luật (VPKL) trong pháp luật Việt Nam. Trình bày và phân tích 4 mô hình chính qui định về mối quan hệ giữa TNKL và VPKL. Đưa ra một số ý kiến về chế tài kỷ luật hành chính theo pháp luật Việt Nam.
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 35-41, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 9(125)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35_VANDEHOANTHIENCHEDINH_TC_SO9_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.