Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30746
Title: Vấn đề ký kết điều ước quốc tế trong 4 bản Hiến pháp Việt Nam
Authors: Nguyễn Duy Chiến
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hiến pháp
Điều ước quốc tế
Abstract: Khái lược đôi nét những qui định của Hiến pháp về việc ký kết điều ước quốc tế (đa phương và song phương) trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam.Lần lượt đi sâu nghiên cứu về 4 bản Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980 và 1992.Tiến hành phân tích 4 đặc trưng đổi mới về việc qui định ký kết điều ước quốc tế trong bản Hiến pháp năm 1992. Đưa ra một số đánh giá các qui định của các bản Hiến pháp tập trung điều chỉnh những vấn đề cơ bản nhất của quá trình ký kết điều ước quốc tế (đàm phán, ký, phê duyệt, phê chuẩn, gia nhập) và vấn đề thực hiện những điều ước quốc tế đã được ký kết
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 48-55, .pdf
Source: Nhà nướ và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 9(125)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 48_VANDEKYKETDIEUUOC_TC_SO9_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.