Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30752
Title: Về thế chấp tài sản trong việc bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng
Authors: Nguyễn Văn Hoạt
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Kinh tế
Thế chấp tài sản
Tín dụng ngân hàng
Abstract: Đi sâu tìm hiểu và phân tích về thế chấp tài sản trong việc bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng. Nghiên cứu một số bất cập và tìm ra những nguyên nhân của việc tuy có thế chấp tài sản nhưng hợp đồng tín dụng ngân hàng vẫn không được bảo đảm thực hiện: Về tài sản thế chấp, Về đăng kýtài sản thế chấp, Về xử lý tài sản thế chấp. Kiến nghị những giải pháp về thế chấp tài sản trong việc bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng, góp phần làm lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 28-32, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 10(126)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28_VETHECHAPTAISAN_TC_SO10_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 903,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.