Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30754
Title: Một số vấn đề chung, cơ bản về Dự thảo Luật giáo dục
Authors: Nguyễn Cửu Việt
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Giáo dục
Abstract: Đi sâu tìm hiểu và phân tích những nội dung còn bất cập trong Dự thảo Luật giáo dục Việt Nam: về cơ cấu; về kỹ thuật lập pháp; về những vấn đề được nêu trongđề cương hỏi ý kiến nhân dân (phạm vi điều chỉnh của Luật, mục tiêu giáo dục, yêu cầu về nội dung và phương pháp giáo dục, về bậc đại học và hệ thống văn bằng, tổ chức hoạt động giáo dục, chính sách học phí )
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 36-44, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 10(126)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36_MOTSOVANDECHUNGCOBAN_TC_SO10_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.