Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30764
Title: Vấn đề hoàn thiện hệ thống qui phạm xung đột hướng dẫn chọn pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ở nước ta hiện nay
Authors: Đoàn Năng
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Dân sự
Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Abstract: Tìm hiểu về qui phạm xung đột hướng dẫn chọn pháp luật để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.Khái quát thực trạng các qui phạm xung đột trong các văn bản pháp luật của nước ta. Trình bày một số phương hướng cơ bản nhằm hoàn thiện hệ thống qui phạm xung đột hướng dẫn chọn pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ở nước ta hiện nay
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 38-51, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 11(127)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 38_VANDEHOANTHIENHETHONG_TC_SO11_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.