Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30766
Title: Vai trò của Đạo Khổng trong sự hình thành và sử dụng pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn Tài Thư
Keywords: Đạo Khổng
Pháp luật Việt Nam
Nho giáo
Abstract: Electronic Resources
Mỗi thời đại có một hệ tư tưởng thống trị. Trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam, Nho giáo là hạt nhân của hệ tư tưởng thống trị xã hội. Nho giáo phản ánh ý chí và quyền lợi của giai cấp phong kiến. Nó có vai trò rất lớn đối với các bộ luật xuất hiện trong thời kỳ phong kiến. Xem xét sự hình thành và sử dụng pháp luật ở Việt Nam không thể không tìm hiểu vai trò của Nho giáo.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 5-8, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 3(82)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5_VAITOCUADAO_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.