Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30788
Title: Cơ chế giám sát việc ban hành các văn bản luật
Authors: Nguyễn Cửu Việt
Keywords: Cơ chế giám sát
Văn bản pháp luật
Luật hiến pháp
Abstract: Vài nét về cơ chế giám sát việc ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành: Các cơ quan quyền lực Nhà nước như Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân có quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của các cơ quan quản lý cùng cấp và cơ quan quyền lực Nhà nước cấp dưới, tức là được sử dụng quyền cao nhất về mặt giám sát văn bản; Các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên có quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của các cơ quan cấp dưới trực thuộc; Các cơ quan thanh tra Nhà nước với tư cách vừa là cơ quan quản lý Nhà nước, vừa là cơ quan xét xử có mối quan hệ đặc biệt về văn bản với cơ quan quản lý Nhà nước khác -- Cơ chế giám sát việc ban hành văn bản pháp luật và Luật về văn bản pháp luật.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 18-20, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 1(80)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18_COCHEGIAMSAT_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 664,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.