Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30851
Title: Vấn đề bán doanh nghiệp trong Pháp luật Việt Nam
Authors: Trần Lê Hồng
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật doanh nghiệp
Luật Kinh tế
Abstract: Trình bày thực trạng pháp lý của hoạt động mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam. Nghiên cứu một số vấn đề và đề xuất về việc điều chỉnh pháp luật hoạt động mua bán doanh nghiệp: Vị trí của việc bán doanh nghiệp trong pháp luật Việt Nam; Đối tượng mua bán (phạm vi áp dụng mua bán doanh nghiệp); Quan hệ của bên thứ ba trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp…
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 36-45, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 9(137)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36_VANDEBANDOANHNGHIEP_TC_SO8_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.