Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30865
Title: Một số vấn đề về vai trò pháp luật trong quá trình chuyển đổi kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường ở nước ta
Authors: Đỗ Ngọc Thịnh
Keywords: Lý luận pháp luật
Kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Kinh tế thị trường
Abstract: Electronic Resources
Sự thay đổi vai trò của pháp luật xuất phát từ sự thay đổi các quan hệ sở hữu trong đời sống kinh tế - Sự thay đổi vai trò của pháp luật gắn liền với sự thay đổi vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần – Những thay đổi tích cực trong vai trò của pháp luật là những thay đổi mang tính khách quan, nảy sinh từ chính cơ chế thị trường – Tính chất thị trường của nền kinh tế không chỉ đòi hỏi phải tăng cường vai trò của luật vật chất mà còn phải đặc biệt chú ý đến vai trò của luật hình thức (luật thủ tục)
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 15-20, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 10(138)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15_MOTSOVANDEVEVAITRO_TC_SO10_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 982,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.