Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30874
Title: Luật ngân sách nhà nước: những bất cập và giải pháp hoàn thiện
Authors: Nguyễn Minh Tân
Abstract: Electronic Resources
Khái quát về Luật ngân sách nhà nước, trình bày một số những vấn đề còn bất cập, tồn tại của Luật ngân sách nhà nước hiện nay như: việc tổ chức thu nộp ngân sách nhà nước; về công tác chỉ đạo và điều hành. Kiến nghị một số giải pháp nhằm khắc phục những bất cập của Luật ngân sách nhà nước bao gồm: hoàn thiện ngân sách địa phương trên cơ sở xóa bỏ dần tính bao hàm của ngân sách cấp trên đối với ngân sách cấp dưới; tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và hiện đại hóa công nghệ của Kho bạc Nhà nước; đưa một số quy định trong Luật ngân sách nhà nước vào Hiến pháp
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 27-32, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 11(139)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27_LUATNGANSACHNHANUOC_TC_SO11_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.