Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30924
Title: Di sản tư tưỏng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật
Authors: Đào Trí Úc
Authors: Đào Trí Úc
Keywords: Nhà nước pháp luật
Tư tưỏng Hồ Chí Minh
Abstract: Electronic Resources
Nghiên cứu tư tưỏng chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trình bày tư tưỏng Hồ Chí Minh về một nền pháp luật và pháp quyền của của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 3-10, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 5(145)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_DISANTUTUONGCUACHUTICH_TC_SO5_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.