Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30932
Title: Đặc điểm của hương ước làng xã và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng đời sống cộng đồng thôn xã ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trịnh Đức Thảo
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Lý luận pháp luật
Hương ước làng xã
Abstract: Electronic Resources
Giới thiệu 3 đặc điểm cơ bản của hương ước làng xã Việt Nam. Trình bày ý nghĩa của việc nắm vững các đặc điểm của hương ước làng xã. Rút ra một số những nhận xét quan trọng của hương ước làng xã Việt Nam
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 19-24, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 6(146)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_DACDIEMCUAHUONGUOC_TC_SO6_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.