Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30934
Title: Về mô hình hành chính "một cửa, một dấu" trong quan hệ Nhà nước - công dân
Authors: Vũ Thư
Authors: Vũ Thư
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hành chính
Abstract: Electronic Resources
Khái quát về mô hình hành chính "một cửa, một dấu" của quan hệ Nhà nước - công dân trong Pháp luật Việt Nam. Trình bày những ưu điểm chính của cơ chế "một cửa, một dấu". Đưa ra 3 nhóm giải pháp để mở rộng và hoàn chỉnh mô hình hành chính "một cửa, một dấu" này bao gồm: Nhóm các vấn đề trực tiếp liên quan với mô mình; Nhóm các vấn đề làm tăng hiệu quả của mô mình; Xác lập cơ sở pháp lý cho việc thực hiện mô hình hành chính "một cửa, một dấu"
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 25-29, .pdf
Source: Nhà nướ và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 6(146)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25_VEMOHINHHANHCHINH_TC_SO6_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 928,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.