Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30936
Title: Xã viên hợp tác xã và chế độ bảo hiểm xã hội
Authors: Trần Thơ
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Kinh tế
Bảo hiểm xã hội
Hợp tác xã
Xã viên
Abstract: Electronic Resources
Khái quát về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Tiến hành khảo sát thực trạng thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với xã viên hợp tác xã. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc ban hành và thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội đối với xã viên hợp tác xã phi nông nghiệp
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 41-46, .pdf
Source: Nhà nướ và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 6(146)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41_XAVIENHOPTACXA_TC_SO6_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.