Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30972
Title: Một số ý kiến về hoàn thiện Luật tổ chức Chính phủ
Authors: Trần Minh Hương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Luật tổ chức Chính phủ
Abstract: Electronic Resources
Giới thiệu về luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 30/9/1992. Trình bày và phân tích những hạn chế về nội dung của luật tổ chức Chính phủ cần được hoàn thiện trong thời gian tới
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 11-16, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 10 (150)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_MOTSOYKIEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_10_NAM2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 794,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.