Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31027
Title: Cần hoàn thiện những quy định đối với lao động nữ trong pháp luật lao động Việt Nam
Authors: Lê Thị Hoài Thu
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật lao động
Lao động nữ
Abstract: Electronic Resources
Đưa ra một số nhận xét, đánh giá chung về lao động nữ trong pháp luật lao động Việt Nam. Tiến hành nghiên cứu những nội dung còn bất cập, hạn chế về lao động nữ trong pháp luật lao động Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật lao động có liên quan đến lao động nữ
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 13-18, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 3(155)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_CANHOANTHIEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.