Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31040
Title: Một số ý kiến về chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 1999
Authors: Nguyễn Mai Bộ
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hình sự
Abstract: Electronic Resources
Giới thiệu những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Trình bày một số những biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 20-27, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 4(156)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20_MOTSOYKIENVECHINHSACH_TC_NHANUOCVALUATPHAP_SO_4_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.