Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31045
Title: Hiệp định Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc
Authors: Nguyễn Duy Chiến
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Quốc tế
Abstract: Electronic Resources
Khái quát chung về tình hình biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nghiên cứu quá trình thương lượng đưa đến việc ký Hiệp ước Biên giới đất liền Việt Nam và Trung Quốc. Trình bày nội dung và ý nghĩa của Hiệp ước Biên giới trên đất liền Việt Nam và Trung Quốc
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 57-64, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 4 (156)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57_HIEPUOCBIENGIOI_TC_NHANUOCVALUATPHAP_SO_4_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.