Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31051
Title: Vị trí, vai trò của thủ tục hành chính đối với việc thực hiện quyền xuất, nhập cảnh của công dân
Authors: Nguyễn Văn Cường
Authors: Nguyễn Văn Cường
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hành chính
Thủ tục hành chính
Abstract: Electronic Resources
Tổng quan về quyền xuất, nhập cảnh của công dân - đối tượng bảo vệ của hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế. Trình bày những nội dung cơ bản của thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh của công dân. Đi sâu nghiên cứu về thủ tục hành chính – phương tiện quan trọng bảo đảm quyền xuất, nhập cảnh của công dân
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 26-35, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 5 (157)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26_VITRIVAITRO_TC_NHANUOCVALUATPHAP_SO_5_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.