Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31074
Title: Từ định hướng về án lệ tại Việt Nam: Đề xuất cách viết án lệ theo kinh nghiệm của các quốc gia thông luật
Authors: Đỗ Thị Mai Hạnh
Keywords: Án lệ
Pháp luật Việt Nam
Hệ thống pháp luật
Abstract: Quyết định số 74/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân tố cao ngày 31/10/2012 về việc phê duyệt đề án phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tố cao (TANDTC) đã đặt ra cho các nhà làm luật, các nhà khoa học pháp lý, thẩm phán, luật sư trước nhiệm vụ mới: tiếp tục nghiên cứu về án lệ trong các hệ thống pháp luật trên thế giới và hiến kế cho việc xây dựng và áp dụng án lệ "phiên bản Việt" phù hợp và hiệu quả tại Việt Nam. Trên cơ sở những nét tương đồng và khác biệt, từ kinh nghiệm về án lệ của các quốc gia theo hệ thống luật, việc hiến kế viết án lệ tại Việt Nam được thực hiện. Những nội dung hiến kế sẽ xoay quanh các vấn đề về tên của án lệ và tuyển tập án lệ, nội dung của án lệ và nhân sự - yếu tố quan trọng cho việc xây dựng án lệ tại Việt Nam
Publisher: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law)
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 62-70, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý (Legal Sciences Journal). Năm 2014. Số 06(85)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62_TUDINHHUONGVEANLE_TC_KHPL_SO6_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.