Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31143
Title: Kinh nghiệm từ thực tiễn tương trợ tư pháp hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Authors: Nguyễn Thị Lan
Keywords: Tương trợ tư pháp
Luật hình sự
Hải Phòng
Luật tương trợ tư pháp
Việt kiểm sát
Abstract: Cùng với việc triển khai và thực hiện kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tố cao (Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự) về đấu tranh phòng, chống các tội phạm xuyên quốc gia, các tội phạm liên quan đến người nước ngoài và tội phạm do người Việt Nam thực hiện ở nước ngoài, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp của thành phố và Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc Luật tương trợ tư pháp (Luật TTTP), bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 69 Luật TTTP
Publisher: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 33-37, .pdf
Source: Tạp chí Kiểm sát. Năm 2014. Số 24(Tháng 12)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33_KINHNGHIEMTUTHUCTIEN_TC_KS_SO24_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 794,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.