Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31144
Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tương trợ tư pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Authors: Đặng Duy Hưng
Keywords: Tương trợ tư pháp
Luật hình sự
Lào Cai
Luật tương trợ tư pháp
Abstract: Thông qua hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, nhiều vụ án có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai được giải quyết dứt điểm, đảm bảo có đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng người, đúng tội. Bài viết trình bày một số kết quả đạt được trong 6 năm qua (2008-2014), trong tổng số án Viện kiểm sát nhân dân thụ lý. Bên cạnh đó trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tương trợ tư pháp. Đưa ra một số đề xuất và kiến nghị: cần nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật tương trợ tư pháp (TTTP) và các đạo luật chuyên ngành có liên quan cho thống nhất, đồng bộ, phù hợp thực tiến; chuẩn hóa quy trình thực hiện ủy thác tư pháp; cần quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu TTTP; áp dụng công nghệ thông tin cho công tác ủy thác tư pháp; có cơ chế để các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương; xem xét việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự theo hướng có những quy định riêng về thẩm quyền, thời hạn giải quyết đối với những vụ án có yếu tố nước ngoài
Publisher: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 38-40, .pdf
Source: Tạp chí Kiểm sát. Năm 2014. Số 24(Tháng 12)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 38_MOTSOGIAIPHAPNHAMNANGCAO_TC_KS_SO24_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 593,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.