Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31184
Title: Hiến pháp 2013 và sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức chính quyền địa phương
Authors: Nguyễn Hoàng Thanh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hiến pháp
Chính quyền địa phương
Tổ chức chính quyền địa phương
Abstract: Bài viết có nội dung về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức chính quyền địa phương -- Quy định của Hiến pháp năm 2013 về tổ chức chính quyền địa phương -- Kiến nghị tổ chức chính quyền địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp 2013.
Publisher: Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 16-24, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014, Số 16(272). Kỳ 2-Tháng 08
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_HIENPHAP2013_TC_NCLP_SO16_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.