Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31187
Title: Thuế bảo vệ môi trường - hình thức thực hiện nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền" trong pháp luật môi trường
Authors: Võ Trung Tín
Keywords: Thuế bảo vệ môi trường
Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền
Luật môi trường
Abstract: Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền trong pháp luật môi trường Việt Nam: Sự ra đời và phát triển của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; Nội dung của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; Các hình thức thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền -- Thuế bảo vệ môi trường-hình thức thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền: Khái quát về thuế môi trường; Quy định về chế độ tạo lập, quản lý và sử dụng thuế bảo vệ môi trường cho hoạt động bảo vệ môi trường -- Kiến nghị sửa đổi Luật thuế bảo vệ môi trường.
Publisher: Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 36-46, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014, Số 16(272). Kỳ 2-Tháng 08
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36_THUEBAOVEMOITRUONG_TC_NCLP_SO16_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.