Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31228
Title: Xác định hình thức văn bản sửa đổi Hiến pháp trong Luật tổ chức Quốc hội
Authors: Vũ Thu Hằng
Keywords: Hiến pháp
Luật tổ chức
Quốc hội
Abstract: So với Luật tổ chức Quốc hội năm 2011, Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi (Dự thảo) hiện nay đã coi trọng các hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội. Hình thức thể hiện ra bên ngoài của các hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tố cao là Hiến pháp, luật, nghị quyết. Ba loại văn bản này được ban hành nhằm thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong chức năng cơ bản của Quốc hội. Do vậy, tính chất pháp lý, nội dung của các văn bản cần phải được quy định cụ thể và rõ ràng trong Dự thảo Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 35-39, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 20 (276). Kỳ 2 - Tháng 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35_XACDINHHINHTHUCVANBAN_TC_NCLP_SO20_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.