Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31237
Title: Những gợi mở về yêu cầu hiện nay trong hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
Authors: Trần Văn Thuân
Keywords: Hội đồng dân tộc
Ủy ban
Quốc hội
Hiến pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có vị trí, vai trò quan trọng trong toàn bộ tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta. Có thể có những quan niệm khác nhau về những yêu cầu, đòi hỏi đặt ra trong hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, song, đặt trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở nước ta phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội thời gian tới, xuất phát từ nền tảng Hiến pháp năm 2013 và thực tiễn đất nước, bước đầu, xin nhận diện các yêu cầu đối với hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội qua những nội dung sau: Bảo đảm tính tối thượng của Hiến pháp; bảo đảm trên thực tế các hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội phù hợp với quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; bảo đảm thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng; hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chú trọng việc góp phần phản ánh, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân; chú ý đến mức độ, tính hợp lý trong việc sử dụng nguồn lực về kinh phí, nhân sự, thông tin, thu hút trí tuệ ...
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 18-24, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 21(277). Kỳ 1 - Tháng 11
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18_NHUNGGOIMOVEYEUCAU_TC_NCLP_SO21_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.