Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31295
Title: Bàn về chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc sau Đại hội XVIII
Authors: Nguyễn Hùng Sơn
Keywords: Trung Quốc
Cường quốc biển
Abstract: Phân tích những động cơ, mục tiêu và nội dung của chiến lược trở thành cường quốc biển của Trung Quốc được đề ra tại Đại hội XVIII trên cơ sở tham khảo tính quy luật trong việc phát triển sức mạnh trên biển của các cường quốc trong lịch sử và so sánh để tìm ra những nét chung và những nét đặc thù trong nhận thức, tư duy và biện pháp phát triển trên biển của Trung Quốc so với phương Tây. Đánh giá hiện trạng và triển vọng phát triển sức mạnh trên biển của Trung Quốc, từ đó phân tích các tác động có thể có đối với hòa bình, ổn định của khu vực nói chung và đối với Việt Nam nói riêng
Publisher: Học Viện Ngoại giao. Bộ Ngoại giao
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr.69-100 , .pdf
Source: Nghiên cứu Quốc tế (International studies). Năm 2014. Số 4(99), 12-2014
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 69_BANVECHIENLUOCCUONGQUOC_TC_NCQT_SO4_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.