Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31296
Title: Cuộc đối đầu Trung - Mỹ đằng sau căng thẳng Việt - Trung ở Biển Đông
Authors: Phan Duy Quang
Keywords: Trung Quốc
Mỹ
Biển Đông
Abstract: Đằng sau căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông cần lưu tâm đến một bối cảnh lớn hơn và sâu xa hơn. Đó là cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Bài viết rút ra một số nhận định cơ bản liên quan đến Việt Nam trong quá trình giải quyết vấn đề Biển Đông trong bối cảnh nói trên.
Publisher: Học Viện Ngoại giao. Bộ Ngoại giao
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr.101-118 , .pdf
Source: Nghiên cứu Quốc tế (International studies). Năm 2014. Số 4(99), 12-2014
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 101_CUOCDOIDAUTRUNGMY_TC_NCQT_SO4_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.