Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31317
Title: Thiết chế quản lý nhà nước về môi trường ở Việt Nam
Authors: Tạ Quang Ngọc
Keywords: Quản lý nhà nước
Môi trường
Thiết chế quản lý
Abstract: Thực trạng thiết chế quản lý nhà nước về môi trường -- Nguyên nhân dẫn đến hiệu quản QLNN về môi trường chưa cao -- Một số giải pháp chủ yếu trong QLNN về môi trường
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 44-48, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 12(227)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44_THIETCHEQUANLY_TC_QLNN_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 789,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.