Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31344
Title: Công khai, minh bạch trong đầu tư công - giải pháp phòng ngừa tham nhũng
Authors: Phạm Thị Anh Đào
Authors: Phạm Thị Anh Đào
Keywords: Đầu tư công
Chống tham nhũng
Abstract: Đầu tư công được coi là lĩnh vực tiềm ẩn những nguy cơ tham nhũng cao. Hành vi tham nhũng khi xảy ra thường gây thiêt hại lớn cho người dân, làm thất thoát một khối lượng lớn tài sản của Nhà nước, của xã hội, gây bức xúc và mất niềm tin trong nhân dân. Chính vì vậy, yêu cầu phải công khai, minh bạch trong đầu tư công là chìa khóa then chốt nhằm đấu tranh phòng chống tham nhũng
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr.32-34 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 1(228)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32_CONGKHAIMINHBACH_TC_QLNN_SO228_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 620,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.